Glasafval

1.1 Definitie

Glas, als bedrijfsafval, ontstaat via verschillende bronnen. Er is bijvoorbeeld het glasafval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk glasafval: huishoudglas, glazen flessen en bokalen, drinkglazen, glazen vazen. Glasafval in de vorm van ramen en deuren treedt op bij bijvoorbeeld sloopwerken, ontmanteling van auto’s of sorteerinstallaties. Algemeen maakt men een onderscheid tussen hol glas en vlak glas. Hol glas is verpakkingsglas voor dranken en voedingswaren, vooral flessen en bokalen. Vlak glas is onder andere het vensterglas en glas van autoruiten. Verder is er ook nog het KSP-glas, dit is het glas (vlak of hol) dat na reinigen en sorteren nog keramiek, steen en porselein (KSP) bevat (OVAM, 2014).

Glas kan in principe oneindig gerecycleerd worden zonder verlies aan kwaliteit. De recyclagemogelijkheden worden bepaald door de verschillende soorten glasafval (holglas, vlakglas en KSP-glas), de vervuilingsgraad en deels door de chemische samenstelling van het glas zelf.

1.2 Hoeveelheden

Jaarlijks wordt door Fost plus meer dan 300 kton aan holglas ingezameld over heel België (332 kton in 2012). Voor Vlaanderen betekent dit een jaarlijks aandeel van 190 kton (Fost Plus, 2013). Hiervan wordt om en bij de 136 kton gebruikt voor de productie van hol glas scherven die ingezet worden voor nieuwe glasproductie (MDO, 2013). Een deel van het hol glas zal waarschijnlijk nog steeds bij het huisvuil terechtkomen. Ook is een deel hol glas aanwezig in KSP-glas.
In 2011 werd er in Vlaanderen 88 kton vlakglas gerecycleerd . Hiervan werd 43 kton gebruikt in de productie van nieuw glas, terwijl de overige 45 kton werd ingezet voor de productie van isolatieproducten op basis van glas en voor de productie van glasvezels (MDO, 2013). Een deel van het vlakglas komt ook terecht in de steenachtige fractie van bouw- en sloopafval (OVAM, 2014).
Anno 2011 werd 21 kton (6 kton afkomstig van Nederland) aan KSP-glas gerecylceerd, waarvan 6 kton werd ingezet als granulaatvervanger en 15 kton als vulzand (MDO, 2013). In 2010 werd 15 kton KSP-glas afgezet als bouwstof.
Voor wat betreft de productie van bedrijfsafvalstoffen wordt er door OVAM op basis van meldingsgegevens van bedrijven (ingezameld via het Integraal Milieujaarverslag) een schatting gemaakt. Volgens deze cijfers werd er in 2010 in totaal 267 kton glasafval (excl. verpakkingsmateriaal) geproduceerd (OVAM, 2012).

2.1 Vlaamse wetgeving

Een grondstofverklaring is vereist om het glasafval opnieuw in te zetten als grondstof, bv. voor de productie van nieuw glas (VLAREMA, onderafdeling 2.4. Grondstofverklaring).
Voor de toepassing van glasafval als bouwstof zijn voornamelijk volgende bepalingen van belang:

2.2 Europese wetgeving

De Europese regelgeving met betrekking tot end-of-waste criteria voor glas is sinds juni 2013 van kracht:

3.1.  Inzameling

Om de recyclage van glasproducten mogelijk te maken is het heel belangrijk om op een goede manier glas in te zamelen. Niet alleen de hoeveelheid ingezameld glas is van belang, maar zeker ook de kwaliteit ervan. Verontreinigingen die niet bij het glas thuishoren zoals hittebestendig glas, keramiek en steen zorgen ervoor dat de glasscherven niet of veel minder optimaal gebruikt kunnen worden.
Holglas wordt beheerd door Fost Plus. Zij verzamelen dit glas via de glasbollen of conatinerparken, waarna het wordt afgezet aan glasverwerkers. Zij verwerken dit verpakkingsglas op hun beurt tot ovenklare glasscherven voor de productie van nieuw verpakkingsglas. Een Vlaamse afzetmarkt voor deze grondstof is er sinds het faillissement van Verlipac in 1999 niet meer. De glasverwerkers exporteren dan ook naar Wallonië, Nederland en Duitsland.
 

Afval van vlakglas (ramen, deuren) kan verwerkt worden tot vlakglasscherven door het ingezamelde vlakglas te sorteren, reinigen en vermalen. De glasafvalverwerkers en sommige afvalsorteerders stellen op bouw- en sloopwerven en bij ondernemingen kleine en grote containers voor vlakglasafval ter beschikking en komen deze ophalen. Verschillende inzamelsystemen zijn mogelijk: de klant haalt bij voorkeur het glas reeds op de werf uit het kader. De verwerker kan hiervoor specifieke, op de glascontainer te plaatsen frames aanbieden. De klant kan ook het volledige raam (het glas mét kader) laten afvoeren tegen een weliswaar hogere kost. Men kan het glasafval ook zelf bij de glasafvalverwerkers afleveren. Sommige afvalsorteerders en containerdiensten aanvaarden afzonderlijk ingezameld vlakglasafval.


3.2. Verwerking

Afval van holglas of verpakkingsglas wordt reeds in grote mate gerecycleerd. België staat aan de top voor wat de recyclage van holglas betreft. België bereikt, op basis van gegevens van Fost Plus, een recyclagepercentage van meer dan 98 % (FEVE, 2013).

Bij vlakglas is de situatie minder duidelijk. Waarschijnlijk is er nog een aanzienlijk potentieel om meer afval van vlakglas te recycleren in nieuwe hoogwaardige producten in plaats van dit afval te storten (OVAM). Hoogwaardige recyclage van vlak glas uit bijvoorbeeld de bouw is mogelijk als het glas zeer zuiver is. Het grootste deel van het ingezamelde vlak glas gebruikt men nu nog voor de productie van glaswol, van cellulair glas en van glasparels. Hoogwaardig hergebruik voor de productie van nieuw glas is echter ook mogelijk en wordt proefgewijs verkend. Het ingezameld vlak glasafval is nu vooral afkomstig van schrijnwerkers en van glassnijders. Vlak glas van sloopwerven wordt op dit moment weinig afzonderlijk ingezameld. Om dit te stimuleren is selectiever slopen noodzakelijk waarbij men voor het slopen de glaspartijen uit het gebouw verwijdert (OVAM, 2012).

Het ingezamelde glas wordt afgevoerd naar een recuperatiebedrijf. In het geval van vlakglas worden op voorhand verschillende soorten vlakglas gesorteerd (bv. vensterglas, glas afkomstig van gesloopte kassen, spiegelglas met harde coating, dubbelglas). Nadien wordt het glas gebroken tot glasschilfers en gewassen. Daarna haalt men er alle onzuiverheden uit zoals stukjes porselein en aardewerk of kurken. In een eerste fase gebeurt dit manueel. Krachtige magneten kunnen ijzeren delen verwijderen. Brekers brengen het glas op de juiste scherfgrootte. Eventuele folies worden verwijderd en aan de hand van Eddy Currents worden de non-ferrodelen verwijderd. Met zeven worden diverse fracties (scherfgroottes) van elkaar gescheiden. Met lasertechniek worden keramiek, steen en porselein opgespoord en uit het glas geschoten met lucht. Bij de verwerking van holglas gebeurt de scheiding hoofdzakelijk manueel en een de hand van een lasertechniek (onzuiverheden). De zuivere scherven worden gemengd om een constant, homogeen en betrouwbaar product te kunnen leveren aan de glasindustrie. Dit wordt meestal op aanvraag gedaan van de afnemers. De kwaliteit wordt voortdurend gecontroleerd. Om een hoge kwaliteit te garanderen, worden er steekproeven gehouden op het eindproduct. Tot slot gaat het glasafval naar de afnemers die het hergebruiken. De belangrijkste afnemers van het gerecyclede glas bevinden zich in de floatglasindustrie (vensterglas), verpakkingsglasindustrie (flessen en potten) en isolatie-industrie (glaswol, glasfoam). Daarnaast bedient de recycler een aantal bijzondere nichemarkten, zoals de tegelindustrie, hightechtoepassingen (zoals glasfilters) en diverse architectonische toepassingen. Zo wordt ons glasafval verwerkt tot scherven die bruikbaar zijn voor de (glas)industrie. Bijvoorbeeld voor de productie van vlakglas, verpakkingsglas, isolatiemateriaal, glasfilters of tegels.

Een lijst met vergunde verwerkers van holglas en vlakglas is beschikbaar via OVAM.


3.3. Recyclage

Gerecycleerde glasscherven worden gebruikt in nieuwe glasproducten zoals isolatiematerialen (glaswol, schuimglas) en holglas (voornamelijk flessen en bokalen). De gerecycleerde scherven moeten voldoen aan de voorwaarden van de glasproducenten.
 

Glasscherven worden ook steeds meer gebruikt om nieuw vensterglas te maken. Het gaat dan enkel om glasscherven afkomstig van de recyclage van vlakglas. De eisen voor kleur en zuiverheid zijn bij de productie van vlakglas immers hoger dan bij holglas. Hoe zuiverder het ingezameld vlakglasafval hoe meer recyclagemogelijkheden er zijn.
 

De glasproducenten wensen zeer zuivere glasscherven opdat ze geen kwaliteitsproblemen krijgen bij de productie van nieuw glas. Daarom aanvaarden glasproducenten slechts glasscherven met enige tientallen grammen verontreinigingen per ton. Het zo zuiver mogelijk houden van glasafval is dus een absolute noodzaak om zoveel mogelijk glasafval zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken, dit is bij voorkeur in dezelfde productfamilie als waaruit het ontstaan is. Bij glasafval uit de bouw betekent dit dat men bij sloop- of verbouwingswerken het glasafval al vooraf afzonderlijk demonteert en inzamelt. Het is immers nauwelijks mogelijk om gebroken glasscherven nog achteraf uit bouwpuin af te scheiden.
Fijn gemalen poeder van glasafval wordt ook gebruikt in verven en in schuurpapier (OVAM, 2013).

  • EIPPCB, 2012. Best Available Techniques Reference Document on Manufacture of Glass. European IPPC Bureau.
  • FEVE. The European Container Glass Federation. www.feve.org
  • Fost Plus, 2013. Fost Plus jaarverslag 2012.
  • MDO, 2013. Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid. Inzet primaire delfstoffen en alternatieve grondstoffen in Vlaanderen in 2011. LNE, OVAM, VITO.
  • OVAM, 2012. Productie van bedrijfsafvalstoffen en grondstoffen. Overzicht bedrijfsafval 2004-2010.
  • OVAM, 2012. Recyclage van specifieke bouwafvalstromen.
  • OVAM, 2013. Inzameling en verwerking van vlakglas.
  • OVAM, 2014. VITO/WTCB grondstoffiches.
  • VGI. Verbond van de Glasindustrie. www.vgi-fiv.be.